Rasta mokymų, seminarų, kursų : 707

PAVADINIMAS APRAŠYMAS PAPILDOMA INFO
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Siekti, kad ugdymo kokybė nuolat tobulėtų,o saviugda taptų visų bendruomenės narių vidiniu poreikiu, Įgyjant profesinę kvalifikaciją, siekiant naujų kompetencijų, reikalingų profesinei karjerai ir gyvenimo Įprasminimui.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Vilnius
Kaina:
Sutartinė
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Šiuolaikinėmis sąlygomis, persitvarkant Lietuvos mokyklai, Šiai veiklai skiriamas pagrindinis dėmesys: ne tik rengiamas naujas mokymo turinys, bet ir ieŠkoma būdų tobulinti mokymą.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Visaginas
Kaina:
Sutartinė
Zarasų žemės ūkio mokykla Zarasų žemės ūkio mokykla yra valstybinė ugdymo institucija, kuri suteikia profesinĮ bei bendrąjĮ iŠsilavinimą, atitinkantĮ Šiuolaikinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus.
(Organizatoriai / Studijos)
Kaina:
Sutartinė
Žeimelio žemės ūkio mokykla Žeimelio žemės ūkio mokykla teikia kokybiŠką vidurinĮ iŠsilavinimą bei profesijos Įsigijimą, užtikrina saugią ugdimosi aplinką, sudaro galimybes akademinei veiklai, praktikai ir savarankiŠkai, saugo asmenybės unikalumą ir ruoŠia darbininkus Šalies bei užsienio darbo rinkoms.
(Organizatoriai / Studijos)
Kaina:
Sutartinė
Alytaus kolegija Rengti aukŠtąjĮ iŠsilavinimą Įgyjančius specialistus, gebančius savarankiŠkai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis, ypač didelĮ dėmesĮ skiriant pasirengimui konkrečiai veiklai.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Alytus
Kaina:
Sutartinė
VŠĮ Elektrėnų kultūros centras Intensyvūs anglų kalbos kursai (pradedantiems, pažengusiems, abiturientams)
(Organizatoriai / Studijos)
Kaina:
Sutartinė
Kauno miŠkų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kurti naujas miŠkininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijas ir vygdyti taikomuosius mokslinius tyrimus.
(Organizatoriai / Studijos)
Kaina:
Sutartinė
Kauno technikos kolegija Tai konkurentabili Švietimo rinkoje, moderni, nuolat besimokanti ir atvira visuomenės reikmėms organizacija veiklą grindžianti aukŠtos kokybės principais, vykdanti mokslo taikomąją veiklą.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Kaunas
Kaina:
Sutartinė
Klaipėdos kolegija Rengti technologijos, fizinių, socialinių, humanitarinių, meno, biomedicinos mokslų sričių specialistus, laiduoti modernų ir Europos aukŠtojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantĮ studijų procesą, aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Klaipėda
Kaina:
Sutartinė
Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt Žinių vadyba
(Organizatoriai / Studijos)
Kaina:
38,15 Lt
VĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija (VLVK) Viešoji Įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija (VLVK) - aukštoji neuniversitetinė mokykla, teikianti aukŠtąjĮ neuniversitetinĮ išsilavinimą ir besiorientuojanti Į Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regionų poreikius.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Klaipėda
Marijampolės kolegija Aukštoji neuniversitetinė mokykla, kuri įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Jau eilę metų mes sėkmingai teikiame išsilavinimą, kartu sudarydami sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką. Kolegijos absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Marijampolė
Panevėžio kolegija Kolegija vykdo studijas, teikiančias aukštąjĮ koleginĮ išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, plėtoja regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas asmenų Įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti, ugdo Švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Panevėžys
Socialinių mokslų kolegija Rengianti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, paklausius ne tik Lietuvos, bet ir Europos darbo rinkoje
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Klaipėda
Stasio Šalkauskio kolegija Stasio Šalkauskio kolegija
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Kaunas
Šiaulių kolegija Šiaulių valstybinė kolegija yra kokybišką išsilavinimą teikianti, mokslą, projektinę veiklą Į studijų procesą integruojanti, atsakingai valdoma, racionaliai išteklius naudojanti ir tikslingai formuojanti finansų struktūrą aukštoji mokykla, užtikrinanti regiono poreikių tenkinimą bei aukštojo mokslo prieinamumą pagal kiekvieno asmens gebėjimus.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Šiauliai
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Šiauliai
Šiaurės Lietuvos kolegija Šiaurės Lietuvos kolegija - tai atvira visuomenei aukštoji neuniversitetinė mokykla, savo veiklą grindžianti humanistinėmis vertybėmis bei demokratiniais principais, teikianti aukštąjĮ išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją, atitinkančią mokslo, kultūros bei technologijų lygį bei nuolat tobulinanti savo veiklą.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Šiauliai
Utenos kolegija Rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Utena
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kurti, skleisti ir perduoti intelekto produktus šalies ir regiono visuomenei, lavinti savo studentus ugdant juos, formuojant įgūdžius bei diegiant kokybiško darbo, etiško elgesio, pagarbos visuomenei bei vienas kitam vertybes.
(Organizatoriai / Studijos)
Miestas:
Kaunas
Automobiliu supirkimas Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas